Doğa Ata Rezidans Site Yönetim Planı


 

İSTANBUL İLİ

PENDİK İLÇESİ

YENİŞEHİR MAHALLESİ


239EF2B pafta 3978 ada 5 parsel


DOĞA-ATA REZİDANS


YÖNETİM PLANI 

YÖNETİM PLANI

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

MADDE -- 1 : KAPSAM
MADDE -- 2 : TANIMLAR
MADDE -- 3 : YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI -- DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE -- 4 : YÖNETİM PLANININ UYGULAMA ÖNCELİĞİ
MADDE -- 5 : BAĞLANTILAR
MADDE -- 6 : ORTAK YERLER
MADDE -- 7 : İŞLETME PROJESİ


İKİNCİ BÖLÜM
KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI

MADDE -- 8 : KENDİLERİNE TAHSİS EDİLEN YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI
MADDE -- 9 : ORTAK YERLER ÜZERİNDEKİ HAKLARI
MADDE- 10 : KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI –GENEL KURAL
MADDE -- 11 : BLOK YAPILARIN BAKIM, KORUMA VE ZARARDAN SORUMLULUK
MADDE- 12 : YASAK İŞLER
MADDE -- 13 : ANA GAYRİMENKULÜN GENEL GİDERLERİNE KATILMA
MADDE -- 14 : ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI – ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR
MADDE -- 15 : MÜSAADE MECBURİYETİ
MADDE -- 16 : HAKİMİN MÜDAHALESİNİ İSTEME
MADDE 17 :TEMLİKİ TASARRUF VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLER
MADDE -- 18 : YENİLİK VE İLAVELER
MADDE -- 19 : SİGORTA ANLAŞMASI
MADDE -- 20 : KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ MECBURİYETİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANA GAYRİMENKUL’ÜN YÖNETİMİ

MADDE -- 21 : TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU
MADDE -- 22 : BLOK KAT MALİKLERİ KURULU
MADDE -- 23 : BLOK YÖNETİCİSİ
MADDE -- 24 : TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU
MADDE -- 25 : SİTE YÖNETİMİ
MADDE -- 26 : SİTE DENETİMİ
MADDE -- 27 : ÜCRETLER


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 28 : YETKİLİ MAHKEME
MADDE 29 : RUHSAT PROJEDEKİ HAVUZLAR ve SOSYAL TESİS DEĞ.
MADDE -- 30 : GEÇİCİ YÖNETİM KURULU


 

 


BiRiNCi BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

 


MADDE – 1 : KAPSAM

İstanbul İli, Pendik İlçesi, Yenişehir Mahallesinde kain, kadastronun 239EF2B pafta 3978 ada 5 parsel, gayrimenkul üzerinde bulunan A1,A2,B3,B4,B5 Bloklarda bulunan;
A1-1,A1-2,A1-3,A1-4,A1-5,A1-6,A1-7,A1-8,A1-9,A1-10,A1-11,A1-12,A1-13,A1-14,A1-15,A1-16,A1-17,A1-18,A1-19,A1-
20,A1-21,A1-22,A1-23,A1-24,A1-25,A1-26,A1-27,A1-28,A1-29,A1-30,A1-31,A1-32,A1-33,A1-34, A1-35,A1-36,
A2-1,A2-2,A2-3,A2-4,A2-5,A2-6,A2-7,A2-8,A2-9,A2-10,A2-11,A2-12,A2-13,A2-14,A2-15,A2-16,A2-17,A2-18,A2-19,A2-
20,A2-21,A2-22,A2-23,A2-24,A2-25,A2-26,A2-27,A2-28,A2-29,A2-30,A2-31,A2-32,A2-33,A2-34, A2-35,A2-36,
B3-1,B3-2,B3-3,B3-4,B3-5,B3-6,B3-7,B3-8,B3-9,B3-10,B3-11,B3-12,B3-13,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-
20,B3-21
B4-1,B4-2,B4-3,B4-4,B4-5,B4-6,B4-7,B4-8,B4-9,B4-10,B4-11,B4-12,B4-13,B4-14,B4-15,B4-16,B4-17,B4-18,B4-19,B4-
20,B4-21
B5-1,B5-2,B5-3,B5-4,B5-5,B5-6,B5-7,B5-8,B5-9,B5-10,B5-11,B5-12,B5-13,B5-14,B5-15,B5-16,B5-17,B5-18,B5-19,B5-
20,B5-21 numaralı Dairelerin Sosyal Tesis, Yüzme Havuzu, Otopark ve diğer müştemilatın yönetim planıdır. Yapılar Doğa Ata A.Ş ?in bir unsurudur. Bu yönetim planı Doğa-Ata Rezidans’in tamamında ortak olarak uygulanır. Doğa-Ata Rezidans bir bütün olarak kabul edilir. Blok yapılardan birinde bağımsız bölüm maliki olan, Doğa-Ata Rezidans’in bütün ortak alanlarında hak sahibi ve bu yönetim planı dolayısıyla yükümlü, sorumlu sayılır.
Tüm kat malikleri ve irtifak hakkı sahipleri bu yönetim planına ve irtifak haklarına uygun olarak gayrimenkulün yönetimini kabul ve taahhüt ederler.

MADDE – 2: TANIMLAR

İşbu yönetim planının uygulanması ve yorumunda Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan terim tanımlarına başvurmak gerektiğinde aşağıdaki bentlerde yazılı tamamlayıcı tanımlar göz önünde tutulur.
Doğa-Ata Rezidans„ ?Doğa Ata İnşaat San. Ve Ticaret AŞ. tarafından inşa edilen, çevre düzenlemesi yapılan İstanbul İli, Pendik İlçesi,Yenişehir Mahallesinde kain, kadastronun 239EF2B pafta 3978 ada 5 parsel, üzerinde bulunan yapıların tümü Doğa-Ata Rezidans olarak adlandırılmış olup, Doğa-Ata Rezidans ismi yapımcı firmanın onayı olmaksızın “Yönetim Planının değiştirilmesi halinde dahi” hiçbir şekilde değiştirilemez.
PARSEL : Tapuya, kat mülkiyeti kütüğü adı altında düzenlenmiş sicile kaydedilecek ve üzerindeki yapılarda kat mülkiyeti tesis edilecek kadastro planında sınırları belirli ve 1. maddede belirtilen ve KMK? da “ana taşınmaz” olarak ifade edilen arsa.
ANAGAYRiMENKUL : Kat mülkiyetine konu olan taşınmazın bütünü
BAĞIMSIZ BÖLÜM : Ana taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, bu kanun hükümlerine göre bağımsız mülkiyeti konu olan bölümleri.
KAT MÜLKiYETi : Bağımsız bölüm üzerinde, tapu sicilinde kurulan mülkiyet hakkıdır.
KAT MALiKi : Kat Mülkiyetine konu, bağımsız bölüm üzerinde aynı hak olarak mülkiyet hakkı sahibi tek kişi
veya toplu mülkiyet olarak elbirliği ve paylı mülkiyet hakkı sahipleri birliği veya Medeni Kanun hükümlerine göre mülkiyet sahibi olan gerçek veya tüzel kişiler. Bu kapsamda olmasa da SİTE üzerinde tesis edilmiş olan kat irtifakı hisselerini satın alanlar, [İntifa, oturma,(sükna), üst hakkı gibi] kullanımına imkan veren ve tapuya tescil edilmiş aynı hak sahipleri de niteliği elverdiği ölçüde bu kavram içinde değerlendirilebileceklerdir.
ORTAK YERLER : Kat mülkiyeti kanunun 4. maddede sayılan yerler ile, blokların ve bağımsız bölüm niteliğindeki diğer yapı ve tesislerin ortak alanlar dışında kalan ve münhasıran bir bloğa tahsis edilmemiş olan, ortaklaşa kullanım ve faydalanma için zaruri olan yerler.
KAT iRTiFAKI : Arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapıla-cak veya yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından bu Kanun hükümlerine göre kurulan irtifak hakkı
KAT iRTiFAK SAHiBi : Kat irtifakına sahip olanlar.
ARSA PAYI : Arsanın, bu konuda yazılı esasa göre bağımsız bölümlere tahsis edilen ortak mülkiyet paylarına
BLOK : Bir parselde inşa edilmiş ve bünyesinde kat mülkiyetine konu birden fazla bağımsız bölümü en azından çatı ve temel ortak yeri ile barındıran ve blok numarası ve ismi ile adlandırılan yapıların her biri.
HAK SAHiBi : SİTE üzerinde kurulacak olan kat mülkiyetinin malikler, adları bağımsız bölüm tapu kütüğündeki
sahifesinde kat irtifakı veya mülkiyet hakkı tescil edilmiş kişilerdir. Bağımsız bölüm maliklerinin intifa – sükna hakkı sahiplerinin veya kiracıların; hizmetör, yardımcı, bakıcı, sürücü gibi müstahdemleri, istihdam ilişkisinin zorunlu kıldığı ölçü ve zamanda, asıl hak sahibinin onayı ile bağımsız bölümden istifade edebilirler.
BLOK KAT MALiKLERi KURULU : Her blokta yer alan kat maliklerinin oluşturduğu kuruldur.
BLOK YÖNETiCiSi : Her bir blokta Blok Kat Malikleri veya vekilleri tarafından bloktaki kat malikleri arasından veya dışarıdan seçilen ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda bloğu temsil eden kişi yöneticidir.
BLOK DENETÇiSi : Her bir blokta Kat Malikleri kurulu tarafından kat malikleri arasından seçilen kişi

TOPLU YAPI : Yönetim Planının Birinci Maddesi kapsamındaki parsel üzerinde, belli bir onaylı yerleşim
planına göre yapılmış veya yapılacak alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı ifade eder.
TOPLU YAPI TEMSiLCiLER KURULU : Blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince
seçilen blok yöneticilerinden oluşan kurulu ifade eder
SiTE YÖNETiCiSi : Toplu Yapı Temsilciler Kurulu?nun kendi içinden veya dışarıdan seçtiği, bu Yönetim Planı ve Kat Mülkiyet Kanunun hükümlerini ve Toplu Yapı Temsilciler Kurulu?nun kararlarını ve Blok yöneticilerinin kendi blokları ile ilgili aldıkları ve temsilciler kurulu tarafından onaylanan kararları uygulayan ve SİTE? nin her türlü yönetim işlerinden sorumluve yetkili kişiyi ifade eder.
SiTE DENETÇiSi : Blok deneticileri tarafından kendi aralarından seçilen, bu yönetim planı ile Kat Mülkiyet Kanununda yazılı Denetim görevini üstlenen bir kişiyi ifade eder.
SOSYAL TESiSLER : Site içerisinde, ortak yararlanmaya tahsis edilen, kullanım ve işletme esasları kat maliklerinin ve kat malikleri kurulunun vekili olan Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından belirlenecek esaslara göre hazırlanacak işletme projesinde gösterilerek, Site Yönetimi veya gerçek / tüzel kişiler eliyle işletilebilecek mevcut veya yapılacak olan kapalı – açık havuz, spor alanları, tüm sosyal – kültürel tesisleri ifade eder. Ortak yer olan bu sosyal tesislerle ilgili olarak ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.

MADDE – 3 : YÖNETiM PLANININ BAĞLAYICILIĞI VE DEĞiiTiRiLMESi

Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanan bu Yönetim Planı, tasdikli proje ve ekli “YERLEŞİM PLANI” nda yer alan ve 1. Madde kapsamındaki tüm kat maliklerini bağlayıcı bir sözleşme niteliğindedir.
Yönetim Planı değişiklik hakkı kat maliklerine aittir.Yönetim planının değiştirilebilmesi için, Kat maliklerinin tam
sayısının beşte dördünün oyu şarttır.
Kat maliklerinin, Kat Mülkiyeti Kanunu Md. 33?e göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.
İşbu Yönetim Planı ve bunda yapılan değişiklikler, hali hazır kat irtifakı sahipleri ve kat malikleriyle onların külli ve
cüzi haleflerini, bağımsız bölümü satış, bağış veya herhangi bir şekilde sonradan edinenleri, kiracıları, yönetici ve denetçileri de bağlayıcı niteliktedir.

MADDE – 4 : YÖNETiM PLANININ UYGULANMA ÖNCELiĞi

İş bu Yönetim Planının hükümleri, Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projelerine göre yapılmış ve
yapılacak konut, ticari donatı alan ve üniteleri ile alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ile bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlı birden çok yapının yer aldığı SİTE?de Kat Mülkiyetine dayalı bütün sorunlarda öncelikle bu Yönetim Planı hükümleri uygulanır.
Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyet Kanunu (KMK.) , KMK? da hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve diğer Kanun hükümleri ile yerleşik Yargıtay içtihatları uygulanır.

MADDE – 5: BAĞLANTILAR

Kat mülkiyetinin başkasına devri veya miras yoluyla geçmesi halinde, ona bağlı arsa payı da birlikte geçer; arsa payı, kat mülkiyetinden veya kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi, ayrı olarak miras yoluyla da geçemez ve başka bir hakla kayıtlanamaz.
Ana gayrimenkulde kat mülkiyetine bağlanmamış veya lehine kat irtifakı kurulmamış arsa payı bırakılamaz.
Kat mülkiyetini kayıtlayan haklar, kendiliğinden arsa payını da kayıtlar. Kat irtifakına konu olan arsa üzerindeki bu hakla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Ana gayrimenkulde kat mülkiyetinin kurulmasından önce o gayrimenkulün kütükteki sayfasına tescil veya şerh edilmiş olan haklar kat mülkiyetini de, kaide olarak arsa payı oranında kendiliğinden kayıtlar.Bağımsız bölüm üzerinde kat mülkiyetiyle ve diğer kat maliklerinin haklarıyla bağdaşması mümkün olmayan irtifaklar kurulamaz. Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur.

MADDE -6 – ORTAK YERLER:

Her blok yapının, binanın oturduğu sahanın dışında veya eklenti olarak münhasıran bir bağımsız bölümün kullanımına tahsis edilen bölümlerin dışında kalan temel ve ana duvarlar, genel girişler, merdivenler, eklenti olarak tasrih ve tescil edilmeyen bilumum sahanlık ve koridorlar, çatı örtüleri ve konstrüksiyonu, bacalar, bağlantı yolları, spor sahaları ve çocuk parkları, kullanıma ayrılmış yeşil alanlar, Doğa-Ata Rezidans bütünündeki otopark alanları, tüm blok yapıların ortak kullanımına tahsis edilmiş, münhasır, müşterek mülkiyete dâhildir. Doğa-Ata Rezidans Sosyal Tesisi ve Havuzları ise bağımsız mülkiyete tabi olmayıp ( her bir malikin hisse oranları eşittir) bakım ve işletim masrafları malikleri tarafından yapılır. Kamuya terkedilmiş de olsa tüm ortak alanların işletimi ve yönetimi, yönetim masrafları işletme projesinde belirtilmek ve tüm bağımsız bölüm sakinlerine işletme avansı olarak yansıtılmak üzere site yönetimi tarafından gerçekleştirilecektir. Müşterek mülkiyete tabi kamuya terk edilmiş olanlar dahil tüm ortak yerlerde yapımcı firma tarafından yapılmış tüm imalat ve inşaatlara yönelik yapılacak iyileştirme, değiştirme ve geliştirme faaliyetleri site yönetiminin teklifi ve yapımcı firmanın onayı ile gerçekleşebilir.

-ORTAK ŞEYLER:
Blok yapının ana kanalları, genel elektrik kofraları, genel giriş kapıları, umumi girişlerdeki mermerler, merdiven
basamakları korkuluk demir ve küpeşteleri, merdiven ve kapı otomatikleri ve bunlara ait tesisatlar ve bilumum tesisatlar, kapılar, pis su ana kolonları rögarlar ve künkleri, künk kanalları, elektrik, su tesisatları, telefon, radyo ve televizyon için kurulan ortak şebeke ve antenleri, aydınlatma sistemi, umumi antrelerdeki muhabere, yangın, alarm tesisat ve zilleri, damda mevcut her türlü gizli ve asma dereler, dikey yağmur boruları ve bilumum tesisatları, antenler, bahçe ihata duvarı, site güvenlik çiti müşterek mülkiyete tabi ortak şeylerdir.
-KULLANIMA TAHSiS EDiLEN YERLER:
Kendilerine bahçe alanı tahsis edilen ve projede tasdik edilen bölümlere, (A1-01,A1-02, A2-01,A2-02, B3-01,B3- 02, B4-01,B4-02, B5-01,B5-02), bağımsız bölümler hiçbir şekilde inşaat ve imalat yapamazlar. Bu alanların bakım ve  narımı ilgili bağımsız bölümlere aittir.Yönetiminden izin almadan ağaç, direk, basketbol potası vs dikemezler. Yüzme
havuzu, kum havuzu, vb. yapamazlar, çocuklar için oyun alanı kuramazlar. Tahsis edilen alanı beton veya ahşap çit, dikenli tel, duvar vs. ile çeviremezler. Bağımsız bölüm malikleri bu alanın ortak alan olduğundan bahisle kendilerinin de tasarruf edeceğini öne sürerek bu bağımsız bölümlerin bahçe kullanımlarına tahsis edilen alanlardan istifadesini engelleyemezler ve kendileri de bu alanların ortak yer olduğu veya ortak şeyler barındırdığı gerekçesiyle yararlanmayı talep edemezler. Bu alanlar tahsis edilen bağımsız bölümlerce betonla kaplanmış alan hariç yeşertilmiş, bitkilendirilmiş, temiz halde ve münhasıran bahçe olarak kullanılır. İlgili bağımsız bölümlerin sakinleri kullanımlarına tahsis edilen bahçe alanlarının üzerine çardak, gölgelik vs. yapamazlar.
Bu yönetim planında belirtilen şekilde bahçe kullanım hakkı tahsis edilen bağımsız bölüm malikleri, kendilerine tahsis edilen bahçe alanlarında, blok yapı ve ana taşınmazlarla ilgili sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kablolu veya uydu yayın hattı, doğalgaz ile ilgili altyapı tesisatı vb. var ise, bu birimlerde olabilecek arıza, tamir, kontrol gibi faaliyetlere engel olamazlar. Bakım, onarım, kontrol, arıza gibi amaçlarla yapılan müdahalelerde bahçe alanındaki döşeme kaplamasına zarar verilmesi halinde bu zarar site yönetimince karşılanır.
Bu yönetim planı ile kimi bağımsız bölümlere tahsis ve atamalar yapılmıştır. Yönetim planının bu tahsis ve atamalarına ilişkin hükümleri tahsis ve atama yapılan bağımsız bölümlerin rızası ve muvafakati olmadan değiştirilemez.
Değiştirilmesi teklif edilmesi halinde değişikliğe konu olan bağımsız bölüm maliklerinin uğrayacağı zarar ve ayrıca dairenin hali hazırının rayiç bedelinin 2 katı kadar munzam tazminat ve ayrıca değer düşümü bedeli hesap edilerek, değişikliği teklif edene veya edilenlere veya karara-değiştirilmesi yönünde-iştirak edenlerce veya sair tüm kat maliklerince ödenmek suretiyle değiştirilebilir. Bu ödeme değişiklik teklifinin kabul edildiği genel kurul kararının alınmasından itibaren 2 ay içinde yapılmak zorundadır ve bu ödemenin ifasından değişikliği teklif eden değişiklik yönünde oy kullanan kat malikleri ve sair tüm kat malikleri müteselsilen sorumludur. Bu tazminat ve munzam ödentilere fahişlik, fazlalık, gabin iddialarında bulunulamaz. Bu madde hükmünün değiştirilmesi halinde değişikliğe konu olan bağımsız bölüm malikleri ayrıca hüküm almaya, ihtara lüzum kalmadan yukarıda yazılı ödentiyi almaya hak kazanırlar ve iş bu ödentiyi değişikliği teklif eden, değişiklik yönünde oy kullanan kat malikleri ve sair tüm kat maliklerinden veya tayin edecekleri bir ya da birden çok bağımsız bölüm malikinden tahsil etmekte muhtardırlar. Değişiklik kararına konu bağımsız bölümün ya da bölümlerin malikleri ödentiyi ifa ile sorumlu olanlar aleyhine hiçbir ihtar ve başkaca işleme gerek kalmaksızın teminatsız olarak ihtiyati haciz talep etmek hakkına sahiptirler. Ancak kendisine tahsis edilen alana gerekli özen ve ihtimamı göstermeyen, bakmayan istenilen vaziyette bulundurmayan kat maliklerine karşı yapımcı firmanın talebi ile veya yönetimce kendiliğinden, rıza ve muvafakat aranmaksızın ve hiçbir zarar, değer kaybı, tazminat vs. ödenmeksizin her zaman değişiklik yapılabilir. Bu durumda değişiklik yapılmasını müteakip tahsis edilen alanın bakım, onarım ve yeniden düzenlenmesi için yapılan tüm masraflardan değişikliğe sebep olan ilgili bağımsız bölüm maliki sorumludur. Yönetim planının ekindeki planın gösterdiği, bağımsız bölümlerin, bağımsız bölümlerin bitişiğindeki bahçe alanlarının ve ilgili planda belirtilen sair diğer alanların sınırları kesindir. Buradaki bağımsız bölüm sınırlarına, tasarruf edilen alanlara fazlalık, ortak yer, ortak şey vs. adlarla itiraz edilemez, tashihi, tadili, takyidi istenemez. Aksi halde değişiklik kararına konu olan bağımsız bölüm ya da bölümlerin malikleri lehine uygulanan tazminat hükümleri sınırları değişerek zarar gören diğer bağımsız bölüm malikleri lehine de uygulanır. Bağımsız bölüm malikleri ve irtifak hakkı sahipleri, Belediye nizamlarına, ana yapının dış estetiğine ve Doğa-Ata Rezidans’in genel mimarisine sıhhi tesisat ve projelerine aykırı olmamak, diğer paydaşların zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek ve işbu yönetim planının 11. Maddesinin (B) bendine sayılan konuların dışında kalmak kaydı ve yapılacak masrafların tamamı kendisine ait olmak şartıyla kendi tasarruf sınırları içinde diledikleri değişiklik ve yenilikleri yapmakta tamamen serbesttir. Bu husus bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer paydaşlar bu tarz değişikliklere itiraz edemezler. İşbu yönetim planı ile gerekli paydaş muvafakati verilmiş addolunur. Dış estetik kararları Doğa-Ata Rezidans ?in yapımcısı olan Doğa Ata İnşaat San. ve Tic. AŞ.?ye aittir

MADDE – 7 : iŞLETME PROJESi

Yıl içerisindeki tahmini gelir ve gider tutarları ile tüm masraf kalemlerini gösteren ve her bağımsız bölüme düşen
avans miktarı belirleyen bütçeye denir.
Bu projede özellikle:
a) Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;
b) Tüm giderlerden her kat malikine, Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini
miktar;
c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin Kat Mülkiyeti Kanunu 20.
maddesindeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.
Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü
mektupla tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda incelenir ve proje hakkında karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.
Toplu yapı kapsamındaki bloklarda, blok kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak
yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o bloktaki kat malikleri tarafından ve sitedeki bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Kesinleşen işletme Projesi tüm hak sahiplerini bağlayıcı olup, 2004 sayılı icra ve iflas Kanununun 68. maddesinin
birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.


iKiNCi BÖLÜM
KAT MALiKLERiNiN HAKLARI VE BORÇLARI:
 

MADDE 8– KENDiLERiNE TAHSiS EDiLEN BÖLÜMLER ÜZERiNDEKi HAKLARI :
İrtifak hakkı sahipleri ve kat malikleri kendilerine tahsis edilen bağımsız bölümler üzerinde, bu yönetim planı ve Kat Mülkiyeti Kanunu?nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydı ile Medeni Kanun?un ve Kat Mülkiyeti Kanunu?nun tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler. Bağımsız bölümü kullanmaya, bu çerçevede kullanma ve yararlanma hakkını başkalarına vermeye, kiralamaya, bedelli, bedelsiz devretmeye yetkilidir. Bağımsız bölümlerin kullanılma yetkisi eklentiler ve bağımsız bölüme sunulmuş alanlarına da şamilidir.

MADDE 9– ORTAK YERLER ÜZERiNDEKi HAKLARI:
Paydaşlar, ortak yerleri aşağıda gösterilen sınırlamalara riayet etmek şartıyla, kullanma hakkına sahiptirler.
a) Bağımsız bölüm malikleri, irtifak hakkı sahipleri, kiracıları intifa veya sükna hakkı sahipleri yahut bunların geçici yahut devamlı misafirleri, blok yapı inşaat sahası dışında kalan bahçesinin ya da Doğa-Ata Rezidans?in hiçbir yerine (otopark olarak tahsis edilmiş alanlar hariç) hiçbir şekilde araç bırakamazlar, park edemezler.
b) Ortak yerlerde ve herhangi bir bağımsız bölüme tahsisli mahallerde, herhangi bir tadilat veya ilave yapamazlar.
Dekorasyonsuz ev satın alan daire malikleri konutlarını fiilen teslim aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde dekorasyonlarını tamamlamak zorundadırlar. Ayrıca bu dekorasyon çalışmaları hafta içerisinde diğer sakinleri rahatsız etmemek kaydıyla 10:00–16:00 saatleri arasında yapılacak olup acil durumlar haricinde bu çalışma saatlerine kesinlikle uyulacaktır. Acil durumlar hariç hafta sonları ile dini ve milli bayram günlerinde hiçbir şekilde tadilat, tamirat yada dekorasyon çalışması yapılamaz. Dekorasyon çalışmasını 6 aylık sürede tamamlayamayan daire maliki dekorasyonu nedeniyle blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine vermesi muhtemel zararların teminatı olarak 5.000 $ veya yönetimin kabulü halinde bu tutarda teminat senedini yönetime tevdi eder. (Bu maddede belirtilen dekorasyondan kasıt, yer döşemeleri, sıva, pis su-temiz su dahil olmak üzere her türlü tesisat vs. çalışmalarıdır bu nitelikte olmayan tamirat, tadilat ve işlemler için bu madde hükümleri uygulanmaz.)
c) Bağımsız bölüm malik ve kiracıları, dış cephelere, balkonlara, ana girişe, kat aralarındaki boşluklara, çatıya, kendi
bağımsız bölümlerinin camlarına, kendileri veya emlakçiler tarafından ve kiralık, satılık, vs. gibi hiçbir şey asamaz, yazı yazamazlar. Pano asamazlar direk ve benzerlerini dikemezler.
d) Kendi bağımsız bölümlerini randevu evi, kumarhane veya benzeri gibi ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar 
e) Bağımsız bölümlerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim vb. şeyler silkeleyemezler, su ve benzeri şeyleri dökemezler, çöp atamazlar. Kurutmak maksadıyla da olsa çamaşır balkonlarının haricinde binaların dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelere çamaşır asamazlar.
f) Kendi bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek şekilde gürültü yapamazlar, gece geç saate kadar süren toplantılar tertip edemezler, nişan, düğün gibi toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye özen göstermek zorundadırlar. Tüm spor ve oyun alanlarını sabah 9:30 dan önce akşam 22:00 den sonra kullanamazlar. (Site yönetimi gerekli sükûnet tedbirlerine yer vererek gece maçlarına izin verebilir.) Kendi bağımsız bölümlerini gösterilen kullanım biçimi dışında, başka hiçbir maksat için kullanamazlar. Başka maksatla kullanılmak üzere kiralayamazlar, satamazlar.
g) Mesken olarak kullanılacağı belirtilen bağımsız bölümlerini hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuarı gibi müesseseler kuramazlar. Ayrıca, sinema, tiyatro, kahvehane, kulüp, bar, dans salonu, pavyon, elektronik oyunlar salonu vs. gibi eğlence yerleri ile sendika, dernek, resmi daire, dershane, 5 lokanta, pastane, vs. gibi ve imalathane, boyahane, temizleyici, dükkân, galeri, butik vs. gibi işyerleri kesinlikle açamazlar. Meskenlerin, büro (Doktor, Avukat, Muhasebe vs. dâhil) için dahi olsa mesken dışında kullanılması kesinlikle yasaktır. Meskenlerde hangi maksatla olursa olsun kurs açılamaz. Bu bağımsız bölümler münhasıran mesken olarak kullanılır. Her ne nam altında olursa olsun işyeri olarak kullanılamaz, düzenlenemez, tabela asılamaz. Site Ana girişi ve çevresi, site güvenlik görevlilerince 24 saat koruma ve denetim altında tutulacaktır.
h) Bağımsız bölümlerde köpek vs. hayvan beslenmesi, ancak komşuluk hukuku ve hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak şartı ile mümkündür. Bu konuda ana şart bu gibi hayvanların gerek blok yapılarda, gerek ana taşınmazda ve gerekse Doğa- Ata Rezidans?da ki diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemektir. Aksi takdirde bu gibi hayvanları bulunduramazlar.
i) Bağımsız bölüm malikleri, hiçbir şekilde, çatıya, balkonlara diğer yerlere telsiz antenleri, TV antenleri takamazlar, bayrak, flama, reklâm panosu asamazlar.
j) Bağımsız bölümleriyle, eklenti ve ortak yerlerde patlayıcı veya pis kokulu veya radyoaktif maddeler bulunduramazlar ve diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde sarsıntı yapamaz, toz çıkarmak gibi hareketleri yapmaktan kaçınmak zorundadırlar.
k) Bağımsız bölümlerinde, Türkiye Sigorta Yangın Tarifesinde “Bina içinde fiyat zammı” gerektirecek. “Yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda kolay ve ağır hasar verici mahiyette” olan bilumum maddelerin bulundurulması yasaktır.
l) Bağımsız bölüm malikleri, diğer bağımsız bölümlerde, eklenti ve ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için, kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna müsaade etmek mecburiyetindeler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun zamanda yapılması gerekir. Bu nedenle bağımsız bölüm malikleri veya orada oturanların zarar görmeleri halinde, lehine müsaade edilen tarafın bu zararı derhal ödemesi ve zararı gidermesi zorunludur.

m) Yukarıda yazılı kullanma ve faydalanmaya ilişkin hususlar bu yönetim planında, kat mülkiyeti kanununda öngörülen hak ve mükellefiyetler, bağımsız bölümlerde kiracı veya herhangi sıfatla oturanlar ile faydalananlar tarafından da aynen yerine getirilmek mecburiyeti vardır. Bağımsız bölüm malikleri kiracılarına işbu yönetim planından ana gayrimenkule ait yönetim planından bir nüsha vermek ve kira kontratına buna ilişkin hüküm koymak zorundadırlar.

KAT MALiKLERi VE KAT iRTiFAKI HAKKI SAHiPLERiNiN BORÇLARI:

MADDE 10– GENEL KURAL:
Bağımsız bölüm malikleri, kendi bağımsız bölümlerini, tahsisli mahaller eklentileri, ortak yer ve şeyleri kullanırken, Kanun, Yönetim Plan, Kat malikleri Kurulu Kararı ve bu kararlar doğrultusundaki yönetici talimatlarına , doğruluk ve iyi niyet kurallarına uymak, birbirlerini rahatsız etmemek ve haklarını çiğnememekle yükümlüdürler. Bağımsız bölüm maliklerinin borçlarını belirleyen bu ve diğer maddelerdeki kurallara, bağımsız bölüm kiracıları, oturma hakkı sahipleri yahut bağımsız bölüm ve eklentilerinde, herhangi bir sebeple, sürekli olarak bulunanlar dahi uymakla mükelleftir. Söz konusu bu mükellefiyetlere riayet hususunda, kendilerine yapılan yazılı ihbara rağmen, adem-i riayete devam eden kiracı, intifa, sükna ve sair hak sahipleri, bağımsız bölüm maliki ile birlikte ve müteselsil sorumlu olurlar. Siteden bağımsız bölüm almak isteyen alıcı, site yönetimine müracaatı halinde, varsa bağımsız bölümün geçmiş döneme ait işletme gideri ve bu yönetim planı madde 13 uyarınca tahakkuk etmiş tazminat borcu olup olmadığını öğrenmek zorundadır. Siteden bağımsız bölüm satın alan yeni alıcı, varsa geçmiş dönemde ödenmemiş o bağımsız bölümün işletme giderinden sorumludur. Doğa-Ata Rezidans yönetimi dilerse bu alacağı yeni malikten tahsil etme yoluna gidebilir. Bu halde yeni malik bu borcun bağımsız bölümün kendisi tarafından satın alındığı döneme ait olmadığını öne sürerek borcun aslını, gecikme cezalarını ve eski malikin kat mülkiyeti kanunu ve bu yönetim planından doğan her türlü borcunu ödemekten imtina edemez. Bağımsız bölüm malikleri, şagilleri ve diğer kişiler, koku, gürültü, görünüş ve sair şekillerde birbirlerini rahatsız etmemekle, pencere, balkon ve kapılardan bir şey dökülmesini, atılmasını, akmasını veya silkelenmesini önlemekle yükümlüdür. Belediye Zabıtası talimatlarına riayetle, gürültü etmemekle, genel olarak Doğa-Ata Rezidans ve Ana Taşınmaz özel olarak da Blok yapı ile ilgili bütün kararlara ve tedbirlere uymak, gereğinde bu tedbirleri almakla sorumludur. Binada can ve mal emniyetini sağlamak hususunda parlayıcı, patlayıcı, yanıcı veya tehlikeli madde bulundurmamak, yangın, su baskını gibi tehlikeleri önleyecek her türlü tedbiri almak ve alınan tedbirlere uymakla yükümlüdürler.


MADDE 11 - BLOK YAPILARIN BAKIMI - KORUNMASI VE ZARARDAN SORUMLULUK:
A- BAKIM BORCU
Kat malikleri, blok yapının bakımından sorumludurlar. Bu sorumluluğun kapsamına, binanın gerek bağımsız bölümlerinin gerekse eklenti, ortak yer ve şeylerin kullanılmasına özen gösterilmesi, her türlü zarar verici davranıştan kaçınılması dahildir.
Bağımsız bölüm malikleri, şagiller, intifa lehdarları ve bağımsız bölümlerde bulunan diğer kişiler, blok yapıyı temiz tutmak, ortak yer ve şeyleri işler ve devamlı servise amade durumda bulundurulmasına özen göstermek, bu doğrultuda alınan karar ve yönetici talimatlarına uymakla yükümlüdürler. Her kat maliki, blok yapıya ve diğer bağımsız bölüm maliklerine karşı sorumludurlar. Her kat malikinin bu paragraftaki mükellefiyetleri Ana Taşınmaz ve Doğa-Ata Rezidans?in bütünü içinde aynen geçerlidir.
B- KORUMA BORCU
Bağımsız bölüm malikleri, kiracıları, intifa ve sükna hakkı sahipleri, 5. Madde hükmü mahfuz kalmak kaydıyla,
a) Kendi bağımsız bölümleri dâhilinde statik projesine aykırı olarak betonarmeye müdahale edemezler, duvar öremezler, ana yapının ve bilhassa dış cephenin görüntü ve estetiğini bozacak değişik ilave, tesis, onarım ve boya yapamazlar.

b) Blok yapının tümünü ilgilendirebilecek ve binanın korunması, yıpranmasının önlenmesi kapsamında yapılması faydalı olan tadilat, tesisat değişikliği vs. tüm çalışmaların gerçekleşebilmesi, ilgili blok yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin 2/3?sinin muvafakati, Doğa-Ata Rezidans yönetiminin oluru, ehil bir fen adamının – Mahsursuzdur – raporu ve yapımcı firmanın müsaadesiyle mümkündür.
c) Kendi bağımsız bölümleri içinde, yeniden inşaat müsaadesi alınmasını icap ettiren bir değişiklik yapmak isteyen malik blok yapıdaki bütün kat maliklerinin rızalarından ve Doğa-Ata Rezidans yönetiminin olurundan başka ve mutlaka Doğa-Ata İNŞAAT San. ve Tic. A.Ş.?nin muvafakatini almak zorundadır. Yapının dış estetiğinde yapılacak değişiklik ve düzenlemelerde aynı prosedüre tabidir.
d) Bağımsız bölüm maliklerinden biri, diğer bağımsız bölüm maliklerinin tümünün rızasını ve Doğa-Ata Rezidans yönetiminin olurunu, yapımcı firmanın onayını almadıkça blok yapının ortak yerlerinde inşaat, tadilat, tesis, badana, boya yapamaz, ortak yer ve şeyleri onaramaz, onları değiştiremez.
e) Eklentilerde, her halde blok yapının tümüne zarar verecek nitelikte değişiklik, onarım ve tesisat yapamaz.
Bağımsız bölüm malikleri ve irtifak hakkı sahipleri, Belediye nizamlarına, ana yapının dış estetiğine ve Doğa-Ata
Rezidans’in genel mimarisine sıhhi tesisat ve projelerine aykırı olmamak, diğer paydaşların zarar ve ziyanlarına meydan vermemek, kullanma haklarını ihlal etmemek ve işbu yönetim planının 8. Maddesinin (B) bendine sayılan konuların dışında kalmak kaydı ve yapılacak masrafların tamamı kendisine ait olmak şartıyla kendi tasarruf sınırları içinde diledikleri değişiklik ve yenilikleri yapmakta tamamen serbesttir.
Bu husus bütün bağımsız bölümler için muteber olup, diğer paydaşlar bu tarz değişikliklere itiraz edemezler. İşbu yönetim planı ile gerekli paydaş muvafakati verilmiş addolunur. Dış estetik kararları Doğa-Ata Rezidans ?in yapımcısı olan Doğa Ata İnşaat San. ve Tic. AŞ.?ye aittir.

MADDE – 12 : YASAK iŞLER

a) Mesken olarak kullanılacağı tespit edilen bağımsız bölümlerde hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik,
poliklinik veya ecza deposu kurulamayacağı gibi; sinema, tiyatro, kahvehane, kafe, gazino, pavyon, bar, dans kulübü, dans salonu, elektronik oyunlar salonu gibi spor ve eğlence yerleri ile fırın, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, temizleyici, dükkan, galeri, ticarethaneler, güzellik salonu, modaevi, dershane, kuaför salonu, emlak ofisi, kreş ve çocuk yuvası gibi iş yerleri açılamaz.
b) Kat mülkiyeti kanunu 24. maddesi ile ve Yargıtay içtihatları ile açılabileceği bildirilmiş olsa da avukat, doktor
vb. mesleklerin ofis – muayenehane gibi iş yerlerinin, bağımsız bölümlerde açılması halinde SİTE Yönetimine bildirimde bulunulacaktır.
c) Hak sahipleri, kendi bağımsız bölümlerinde diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde
toplantılar tertip edemezler. Nişan, düğün gibi özel toplantılarında diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız etmemeye itina göstermeye mecburdurlar. SİTE Yönetimi müsaade etmedikçe bu gibi toplantıları ortak yerlerde yapamazlar. Bu tür toplantı ve etkinlikler için ortak alan kullanımından ücret alınıp alınmayacağı Yönetiminin takdirindedir.

d) Kat Mülkiyeti Kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümleri hiçbir şekilde randevu evi, kumarhane
veya benzeri şekilde ahlak ve adaba aykırı bir şekilde kullanamazlar.
e) Bağımsız bölümlerin balkon, teras ve pencerelerinden halı, kilim vs. silkeleyemezler su veya başka bir sıvı
dökemez, çöp vs. şeyleri atamazlar. Binanın dış cephesine veya bahçeye çamaşır asamazlar.
f) Hak sahipleri binaların dışına ve dıştan görülebilecek yerlerine kurutmak maksadıyla dahi olsa çamaşır
asamazlar.
g) Hak sahipleri, otopark dışında yerlere araç park edilmesi veya fazla sayıda araç bulundurulması veya uzun
süreli bekleyen misafir araçlarının tespiti halinde araçların çektirilerek bedellerinin ilgili kat malikinden tahsil edilmesi Site Yönetiminin yetkisindedir.
h) Otoparklar dairelere tahsis edilmiş araç sayısı çerçevesinde kullanılacaktır. Otoparkların yerlerinin daireler
itibariyle tespit edilmesi Yönetimin takdirindedir.
i) Hak sahibi, ortak mahallere ve bağımsız bölümlerin duvar, pencere veya camlarına içeriden ve dışarıdan doğal
mimari ve ortak görünümü bozacak şekilde levha, direk, uydu anteni, duyuru, ilan, reklam şeklinde tabela, kağıt veya afiş yapıştıramaz, asamaz ve aşırı ve göz alıcı şekilde aydınlatma yapamaz. Kiralık ve satılık levhaları 0.50 mt. x 1.5 mt. Ebatlarında olabilir. Türk bayrağı ve futbol takımlarının flamaları bu hükmün dışındadır. Ancak bunlar dahi diğer sakinleri rahatsız etmeyecek şekil ve boyutta olmak zorundadırlar.
j) Blok yapının ön ve arka cephelerine bağımsız bölüm pencere, balkon ve teraslarına dışarıdan görünen veya
dışarı sarkan levha veya tabela asamazlar. Balkon veya teraslara binanın genel görüntü ve güzelliğini bozacak güneşlik koyamaz ve güvenlik önlemi alamazlar.
k) SİTE ortak alanlarında kesinlikle köpek bakamazlar ve evcil olmayan hayvan besleyemezler. Bağımsız
bölümlerde kesinlikle köpek bakamazlar. Bağımsız bölümlerde kedi, kuş gibi evcil hayvanlar ancak komşuluk hukuku hüsnüniyet kaidelerine aykırı olmamak, ortak mahallerde veya bağımsız bölüm balkonlarında bulundurmamak kayıt ve şartıyla mümkündür. Bu gibi ev hayvanlarının gerek apartman komşularını ve gerekse ortak alanlarda herhangi bir sakini, misafiri veya personeli sesleri, pislikleri veya saldırıları ile rahatsız etmeleri halinde maddi ve manevi sorumluluklar genel hukuk kuralları dahilinde ve Belediye Mevzuatı çerçevesinde görülecektir.
l) Radyo ve müzik aletleri ile benzeri şeyleri diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız edecek şekilde kullanamazlar.
m) Hak sahipleri ortak yerlere Yönetimden izinsiz hiçbir şey bırakamaz. Bağımsız bölümlerinde ve eklenti ve ortak yerlerde yanıcı – parlayıcı özellikli madde ve pis kokulu bulunduramazlar. Diğer bağımsız bölüm maliklerini rahatsız
edecek şekilde sarsıntı, koku, duman, toz çıkarma neticesi veren fiiller icra edemezler.
n) Bağımsız bölüm malikleri kendi bağımsız bölümlerinde bizzat kendisi oturmuyor, kullanmıyor ise Kendi
tebligat adresini, bu adresteki değişiklikleri, bağımsız bölümde herhangi bir sebeple ve sıfatla oturan (kira, sükna vb.) kişilerin adı – soyadı ve iş adresleri ile telefonlarını en geç 15 gün içinde blok yöneticilerine bildirmek zorundadırlar. Aksi halde yönetimde mevcut son adresleri tebligat adresi sayılır, işlemler bu adrese göre yapılır.
o) Klima dış üniteleri bina dış görünümünü bozmayacak şekilde sadece balkonlara monte edilebilir.
p) Kat malikleri ve diğer hak sahipleri zorunlu tamirat işlerini; gürültü ile komşularını rahatsız etmemek amacıyla
Pazar günleri hariç 10.00-17.00 saatleri arasında yaptırabilirler. .
r) Kat malikleri kendi bloklarının çevrelerini daraltıp genişletemezler. Orijinal projeye aykırı çit veya benzeri
manialarla çeviremezler. Bahçelere SİTE dikilecek ağaçların türleri PROJESİ?ndeki peyzaj projesi esas alınarak yönetim tarafından kararlaştırılır. Kat malikleri izinsiz olarak bahçelere ağaç ve herhangi bir bitki dikemezler.
s) Kurbanlık hayvanların muhafaza şekli ve kesilmesi konularında Yönetimce belirlenen esaslara uyulur.

MADDE – 13 : ANA GAYRiMENKULÜN GENEL GiDERLERiNE KATILMA:

Toplu yapı kapsamındaki tek bir bloğu ilgilendiren tamirat, tadilat ve sair masrafların hesaplanması ve dökümü ile
ilgili blok yöneticisinin görüşü alınarak site yönetimi tarafından da onaylanması ile site yöneyimi tarafından yapılır ve bu masraflar ilgili bloktaki bağımsız bölüm malikleri tarafından karşılanır. Sitedeki bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Eşit Olarak Karşılanacak Giderler: Site içinde görev yapan, kapıcı, güvenlik, temizlik, bahçe bakımı, çöp toplama
vb. personel giderlerine, SİTE yönetimine verilecek olan ücretlerle ilgili giderlere ve bunlar için toplanacak avanslar eşit olarak karşılanacaktır.
Arsa Payı Oranında Karşılanacak Giderler: Ana gayrimenkulün sigorta primlerine, site kapsamındaki bütün
bağımsız bölümler için tahsisi edilen ortak tesis ve yerlere ilişkin bakım, yapım, koruma ve onarım, demirbaş alımları için ödenecek giderler, çevre aydınlatma, bahçe sulama giderleri ile, bloklarda bulunan asansör, hidrofor, aydınlatma ve bahsi geçmeyen diğer giderlere arsa payı oranında katılacaklardır.
Bütün ortak masrafların karşılığı olarak kat maliklerinden site yönetiminin belirleyeceği zamanlarda belirli avans
alınır kat malikleri bunları ödemekten kaçınamazlar. Toplanacak avans miktarının tayini ve tespiti site yönetimine aittir.
Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, yönetici veya yasal temsilcisi tarafından yönetim planına
ve Kanuna genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamının ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık “yüzde beş” hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Birinci fıkradaki giderler ise, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle
faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.
Site ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki Yönetimin kararlaştırdığı gecikme
tazminatını ödemek zorundadır. ( KMK?nın öngördüğü en yüksek oran) 
Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri veya onun bağımsız bölümünden faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi nedeniyle bir gidere sebep olmuş ise, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine ve gidere sebep olana müteselsilen rücu edilir. Sonradan malik olanlar, ve satıcı Malik, bağımsız bölümünü satmadan ve satın almadan önce, SiTE YÖNETiMi’nden “borcu yoktur” belgesi almak zorundadır. Aksi halde, sonradan malik olanlar eski malikin borçlarından ve gecikme cezalarından sorumludurlar.

MADDE – 14: ORTAK GiDERLERiN TEMiNATI – ÖNLEM VE YAPTIRIMLAR

Kat Mülkiyeti Kanunu 20. maddesi uyarınca hissesine düşen gider ve avans borcundan ve gecikme
tazminatından, kat maliki ile birlikte diğer hak sahiplerli de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ve aidatı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira
borcundan düşülür.
SİTE de bulunan bağımsız bölümlerden, ortak yerlerden, tesislerden yararlanma hususunda, yukarıda sayılan
kural ve kaidelere aykırı davranan hak sahipleri hakkında gerekli yasal prosedür başlatılır ve ilgili mevzuat ve işbu Yönetim  Planında ön görülmüş yaptırımlar uygulanır.
Bu önlem ve yaptırımların başlıcaları şunlardır:
a) Ödenmeyen avans ve gider paylarına aylık %5 hesabı ile gecikme tazminatı uygulanır.
b) Temerrüt gösteren kat malikleri ve diğer hak sahipleri aleyhine Kat Mülkiyeti Kanunu 20/ 2 ve 3 maddesinde
anılan yaptırımlar talep ederek dava açılır ve icra takibi yapılır.
c) Borçlarını ödemeyen malikin bağımsız bölümü üzerine Kat Mülkiyeti Kanununu 22. maddesinin 2. fıkrası
uyarınca kanuni ipotek tesis edilir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu?nun 893 üncü maddesi burada da uygulanır.
d) İş bu Yönetim Planının 20. Maddesinde teferruatıyla incelendiği gibi; kat malikleri, Yönetim Planında
gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle veya Kat Mülkiyeti Kanunu?nun 25/ 3. Maddesinin a, b, c bentlerinde sayılan şekilde diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse mağdurlar, mütecaviz kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki kat mülkiyeti hakkının kendilerine devredilmesini blok kat malikleri kurulu kararı ile hakimden isteyebilirler.
e) Taşınma veya herhangi bir sebeple ortak yerlerde meydana getirilen zararın tamamı zararı verenden tahsil
edilir.

f) SİTE Yönetimi bu maddenin yukarıdaki fıkralarında yazılı hükümler saklı kalmak ve gerektiğinde kullanılmak
üzere borç ve yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunan sorumlular hakkında aşağıda belirtilen önlem ve yaptırımları dauygulayabilir; Borç ve yükümlülüklerine aykırılığın giderilmesi için yazılı ve sözlü uyarıda bulunur. Bu uyarı, SİTE Yönetimi kararının, sorumlu kişinin konutuna veya bilinen başka adresine posta ile yahut elden ulaşmasıyla tekemmül eder. Kanunda özel şekle tabi tutulmuş ihtar yazılarının tebliğine ilişkin hükümler saklıdır.
Yukarıda sayılan hak sahiplerini ilgilendiren yasaklara aykırı davranışlarda bulunanlara SİTE Yönetimi veya
Yönetimince zımni veya sarih bir sözleşme ile görevlendirilen kişi ya da kişiler, Medeni Kanunun 894. maddesi, Borçlar Kanununun 52. maddesi uyarınca fiilin engellenmesi, durdurulması veya ortadan kaldırılmasını sağlayacak eylem veya işlemler yapabilirler. Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulması ve sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılması için SİTE Yönetiminin göndereceği uyarıda, ihlalin devam etmesi halinde günlük 10.00 TL. Kadar bir ceza uygulanacağını bildirebilir. Günlük olarak uygulanacak ve azami haddi 100.00TL. Olacak bu ceza 2011 yılı para değerine göre tespit edilmiştir. Müteakip yıllarda bu meblağ Vergi Usul Kanunu?nca yayınlanan Yeniden Değerlendirme Oranı nispetinde arttırılır.

Yukarıdaki fıkrada bahsedilen ceza Kat Mülkiyeti Kanunu madde 28 uyarınca Borçlar Kanunun 158. maddesinde
düzenlenmiş sözleşme cezası hükmündedir. Bu cezanın uygulanmış olması bu maddenin yukarıdaki diğer fıkra ve
bentlerinde yazılı önlem ve yaptırımları da ayrıca talep etmeye mani değildir. Takdir ve tebliğ edilen günlük cezanın talebe rağmen ödenmemesi halinde, tahsile kadar geçecek süre için aylık %5 gecikme tazminatı uygulanır. Bu ceza ve gecikme tazminatı SİTE Yönetimi tarafından uygulanır ve ana taşınmaza ait ortak giderlere sarf edilmek üzere irat kaydedilir.

MADDE – 15: MÜSAADE MECBURiYETi

Bir bağımsız bölümde veya bu bölümdeki tesislerde, ortak yerlerde meydana gelen bir hasar veya arızanın
onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ve yapı güvenliğiyle ilgili olarak gerekli teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş müsaadesi vermeye ve bölümde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar. Ana gayrimenkulün bir kısmının harap olması halinde, harap olan bağımsız bölüm ve eklentilerinin veya ortak yerlerin veya bağımsız bölümdeki tesislerin yeniden yapılması için, sağlam kalan bağımsız bölümlerin içinden veya dışından faydalanılması gerekiyorsa, o bölümün malikleri veya orada başka sıfatla oturanlar buna müsaade etmeye mecburdurlar. Yukarıdaki fıkralarda yazılı müsaade yüzünden, kat maliklerinin veya orada başka sıfatla oturanların
uğrayacakları zararı, lehine müsaade verilen bağımsız bölüm maliklerince veya blok ortak alanı ise o blok maliklerince, SİTE ortak alan veya tesisi ise, SİTE yönetim bütçesinden derhal ödenmesi ve giderilmesi mecburidir.

MADDE – 16 : HAKiMiN MÜDAHALESiNiN iSTENMESi

Site Toplu Yapı Temsilciler Kurulu veya SİTE Yönetimi tarafından verilen karara razı olamayan bağımsız bölüm
maliklerinden birinin veya onun bölümünde kiracı veya herhangi bir sebeple oturanlar veya devamlı suretle faydalanan kimselerin kanunda veya Yönetim Planında gösterilmiş bulunan borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemeleri yüzünden zarar gören bağımsız bölüm malikleri, yönetici veya SİTE Yönetimi, Kat Mülkiyeti Kanunu?nun 33. maddesi uyarınca Sulh Hukuk Mahkemesine başvurarak borç ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için hakimin müdahalesini isteyebilir.

MADDE – 17: TEMLiKi TASARRUF VE ÖNEMLi YÖNETiM iiLERi

Blok yapının bir hakla kayıtlanması veya arsanın bölünmesi, bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi temliki tasarruflar ile, ana yapının duvarlarının, çatı ve benzeri yerleri ile SİTE ortak alanlarının reklam maksadıyla kiralanması gibi önemli yönetim işleri, Kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar ile yapılır.

MADDE – 18: YENiLiK VE iLAVELER

a) Faydalı Olanlar:
Kat malikleri, ana gayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına yenilik ilave ve değişiklik yapamazlar; bu nevi
değişiklikler Toplu Yapı Temsilciler Kurulu?nun vereceği karar üzerine yapılır. Kat malikleri, blok yapı ve SİTE ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar. Ortak yerlerin düzgün veya bunları kullanmanın daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler SİTE Toplu Yapı Temsilciler kurulunun vereceği karar üzerine yapılır.
Blok ortak yerinde ve blok ile ilgili yenilik, ilaveler ve ile ilgili masraflar Blok Kat maliklerince, SİTE ortak alanlarında yapılan yenilik, ilaveler ve ile ilgili masraflar ise SİTE de bulunan tüm bağımsız bölüm maliklerince ödenir.
b) Çok Masraflı ve Lüks Olanlar:
Yapılması arzu edilen yenilik ve ilaveler çok masraflı ise veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik
taşıyorsa veya ana gayrimenkulün bütün kat malikleri tarafından kullanılması mutlaka gerekli olan yerlerinde veya
geçitlerinde bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir. Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderini onların yapılmasına karar vermiş olan kat malikleri öderler. Bununla beraber, başlangıçta giderlere katılmayan kat maliki veya onun külli veya cüzi halefleri yenilik ve ilavelerin yapılması ve korunması giderlerine sonradan, kendi arsa payları oranında katılırlarsa, yapılan lüks yenilik ve ilaveden faydalanma hakkı kazanırlar.

MADDE – 19 : SiGORTA ANLAiMASI

Ana gayrimenkulün, Blok Kat Malikleri Kurulunca tayin edilecek değer üzerinden sigorta edilmesi Toplu Yapı
Temsilciler Kurulunca kararlaştırılabilir. Sigorta yapılması halinde kat malikleri, sigorta giderlerine, arsa payları oranında, katılmakla yükümlüdürler. Ana gayrimenkulün tümünün harap olması halinde alınacak sigorta bedeli, aksine sözleşme olmadıkça, kat maliklerine, arsa payları oranında paylaştırılır. Yalnız bir veya birkaç bağımsız bölüm veya eklentisi veya ortak yerlerden bir kısmı hasara uğramışsa, alınacak sigorta bedeli hasara uğrayan yerlerin onarımına arsa payları oranında harcanır. Kat malikleri ana gayrimenkulün sigortasıyla giderilemeyecek olan zararlarını karşılamak üzere, kendi bağımsız bölümlerini ayrıca kendi ad ve hesaplarına sigorta ettirebilirler. Bu halde alınacak sigorta bedeli, ana gayrimenkulün sigorta bedelindeki payları da saklı kalmak üzere, yalnız kendilerine ait olur.

MADDE – 20: KAT MÜLKiYETiNiN DEVRi MECBURiYETi

Kat malikleri, işbu Yönetim Planında gösterilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemek suretiyle veya Kat
Mülkiyeti Kanununun 25/ 3. maddesindeki a, b, c bentlerinde sayılan şekilde diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek şekilde ihlal ederse mağdurlar, mütecaviz kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilirler. Bu durumda ki bir kat maliki hakkında, bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değeri o kat malikine ödenerek veya mahkemenin göstereceği yere depo edilerek bu mülkiyetin diğer kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesi için davanın açılması, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, diğer kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğuyla karar vermesine bağlıdır.
Bu karara rağmen kat maliklerinden bir kısmı bu davayı açmak istemezse, davayı öteki kat malikleri açar ve hakim hüküm vermeden önce devir bedelinin ileride hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba
yatırılması ve makbuzun ibrazı için davacılara resen belirleyeceği uygun bir süre verir. Devir bedelinin süresi içinde yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü halinde hakim, davalının bağımsız bölümünün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faizi ile birlikte davalıya ödenmesine karar verir. Aşağıdaki durumlarda, birinci fıkrada yazılı çekilmezlik, her halde mevcut farz edilir:
a) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında bir takvim yılı içinde iki defa
icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması;
b) Ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu 33. madde gereğince verilen
emre rağmen, bu kanunda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlal etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi;
c) Kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane gibi ahlaka ve kanuna mugayir olarak kullanmak.

Bu maddedeki dava hakkı, devir konusunda kat maliklerince alınan dava açma kararının öğrenilmesi tarihinden
başlayarak altı ay ve her halde dava hakkının doğumun-dan başlayarak beş yıl içinde kullanılmazsa veya dava sebebi ortadan kalkmışsa düşer.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANA GAYRiMENKULÜN YÖNETiMi


MADDE – 21 : TOPLU YAPI KAT MALiKLERi KURULU

5711 sayılı kanunla değişik Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde SİTE Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun tüm
yetkileri iş bu yönetim planıyla TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU?NA devredilmiştir.

MADDE – 22: BLOK KAT MALiKLERi KURULU

a) Teşekkülü:
SiTE kapsamında bulunan parsel üzerinde birden çok bağımsız bölümü kapsayan ana yapıda ortak yerleri bulunan blok yapıların her biri, kendi sorunlarına ve yalnız o bloğa ait ortak yerlere ilişkin olarak, o blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerinden oluşan blok kat malikleri kurulunca yönetilir.

b) Görevleri:
Kat malikleri kurulunun en önemli görevi site toplu yapı temsilciler kurulunda kendi bloklarını temsil edecek olan
blok yöneticisini seçmektir. Görevi biten blok yöneticisi tekrar seçilebilir. Blok yöneticileri temsilciler kurulunda bloğu temsil eder. Blokla site yönetimi arasındaki ilişkiler yönetici vasıtası ile yerine getirilir. SİTE Yöneticisi'ni yönlendirici görevlendirme ve tavsiyelerde bulunur. Bloğa ait ortak yerler için bağlayıcı kararlar alır. Blok yöneticisine ücret ödeyip ödememeye ve blok için ayrı hesap ve muhasebe tutulup tutulmamasına karar verir


c) Toplanma Ve Çağrı :
Blok Kat Malikleri Kurulu en az iki yılda bir defa NİSAN ayının ilk 15 günü içerisinde olağan toplantısını yapar, birinci
toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde ikinci toplantı bir hafta sonra aynı gün, aynı yer ve saatte yapılır. Toplantının nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi, geçici yönetim süresince yönetim tarafından ve geçici yönetimden sonra ise SİTE Yönetimi tarafından, toplantıdan en az 15 gün önce blok kat maliklerinden blokta oturanlara imza karşılığı ve blokta oturmayanların ise SİTE Yönetimine vermiş oldukları adreslere, adres verilmemiş ise tapuda veya satış sözleşmesinde belirtilen adreslere iadeli taahhütlü olarak da bildirilir.Bağımsız bölümden fiilen yararlananlar için ilan panosuna asılır; ilan panosuna asılan tebligat örneği kat malikine yapılmış sayılır.
Toplantılarda, yalnız toplantının gündemindeki yazılı maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin 1/ 3?ünün yazılı talebi ile başka hususlarda gündeme alınarak görüşülebilir. Blok Kat Malikleri Kurulu, SİTE Yönetimi, blok yöneticisi veya blok kat maliklerinin 1/3?ünün istemi üzerine yukarıda belirtilen çağrı yöntemlerine uyularak, toplantının gündemi belirtilme kaydıyla her zaman olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
d) Kurula Katılma Ve Oy Hakkı
Blok Kat Malikleri Kurulu?nda, her kat maliki, bağımsız bölümüne ilişkin arsa payının miktarına bakılmaksızın bir
oy hakkına sahiptir. Blok kat maliklerinden her biri, diğer bağımsız bölüm malikleri veya dışarıdan vekâlet verecekleri bir vekil tarafından temsil edilebilir. Verilecek temsil yetkisi yazılı bir belgeye dayanmak zorundadır. Aynı blokta bir kişi birden çok bağımsız bölüme malikse her bağımsız bölüm için bir oy hakkı vardır. Ancak, bir şahsın vekâleten veya asaleten kullanabileceği oy sayısı Blok Kat Malikleri Kurulu?ndaki bütün oyların 1/ 3?ünden fazla olamaz. Oy hesabında kesirler göz önüne alınmaz. Bir kişi oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, Blok Kat Malikleri Kurulu?nda bunları, içlerinden biri veya
dışarıdan vekâlet verecekleri birisi temsil eder. Böyle bir temsilci seçerek blok yöneticisine bildirilmedikçe maliklerden herhangi birine yapılacak tebligat tümüne yapılmış sayılır. Doğrudan doğruya kendini ilgilendiren bir hususla ilgili kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir fakat oy kullanamaz. Blok Kat maliklerinden biri ehliyetsiz (çocuk, akıl hastası vb. ) ise onun yerine Blok Kat Malikleri Kurulu?na kanuni velisi veya vasisi katılır.
e) Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı
Toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve alınan kararları yazmak üzere bir katip seçilir. Toplantı düzenini başkan sağlar. Yazılan tutanak toplantıya katılan kat maliklerince imzalanır. Blok Kat Malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir. mKat Mülkiyeti Kanunu?nda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.
( Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 24, 28, 32, 34, 42, 44, 45 ) Ayrıca Blok Kat Malikleri Kurulunda alınan kararlar ve tutulan tutanaklar Site Yönetimine tutanakla teslim edilir.

 

MADDE – 23 : BLOK YÖNETiCiSi

a) Blok yöneticisi: Her bloktaki kat malikleri kurulu, kendi blokları için kendi aralarından veya dışarıdan iki yıl
süre ile bir yönetici seçer. Yönetici her blokta bulunan kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından seçilir. Blok yöneticilerinin temel görevi bloklarını Toplu Yapı Temsilciler Kurulunda temsil etmektir. Bloğun sorunlarını temsilciler kurulunda dile getirir. Toplantı ve seçimlere katılır, Site Denetçisinin hazırladığı raporları temin ederek Blok Kat malikleri kuruluna sunmaktır. Varsa kendi bloğu adına çalışan temizlikçi müstahdem ve kapıcı gibi personelin işe alımı, ücret tespiti, işten çıkarılması görevini yapar. Ayrıca bu personellerle ilgili o bloğa ait avans farkının belirlenmesi ve tahsil edilmesi konusunda yönetimle koordinasyonun sağlanmasını da yapar. Yöneticinin adı ve soyadı, ev veya iş adresi ile irtibat telefonu blok giriş kapısı yanında görülebilecek bir yere çerçeve içerisinde asılır. Blok yöneticisine bu görevinden dolayı herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceğine Kat Malikleri tarafından karar verilir.
b) Blok Denetçisi: Her bloktaki kat malikleri kurulu; yöneticisini seçerken kendi blokları için kat malikleri
arasından iki yıl süre ile bir denetçi seçer. Blok deneticisi ilgili blok yöneticisini denetler. Denetçi bütün ortak giderlere diğer malikler gibi katılır.

MADDE – 24 : TOPLU YAPI TEMSiLCiLER KURULU

a) Teşekkülü :
Toplu yapı temsilciler kurulu, her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticilerinden oluşur.
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyesi olan blok yöneticileri temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy
hakkına sahiptirler.
b) Görevleri :
SİTE Yönetim Kurulunu seçmek ve Site Yönetimi tarafından hazırlanacak olan işletme bütçesini görüşerek
onaylamak veya değiştirerek onaylamak, bu Yönetim Planında münhasıran yetkili olduğu konularda karar vermektir.
SİTE Yönetiminin bu Yönetim Planında yazılı görev ve yetkileri haricinde kalan diğer tüm konularla ilgili karar
almak, bir önceki yönetimin hesaplarını inceleyerek ibra edip etmemek, gereğinde haklarında yasal takip başlatmak. Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek başlıca görevleridir.
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu üyeleri kat maliklerine karşı aynen vekil gibi sorumludurlar.
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarının icrasından SİTE Yönetimi sorumludur.
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Site Yönetim Kuruluna yardımcı olmak üzere profesyonel hizmet
firmalarından muhasebe,temizlik,avukatlık,ve yönetim hizmetleri satın almasına karar verir.
c) Toplanma :
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu olağan toplantısını iki yılda bir aralık ayında yapılan blok kat malikleri kurulu
takip eden tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde gerçekleştirir.
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır. Toplantının nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi, geçici Yönetim süresince geçici yönetim tarafından ve geçici yönetimden sonra ise SİTE Yönetimi tarafından tespit edilerek, toplantıdan en az 15 gün önce kurul üyelerine imza karşılığı veya gerekli görülürse iadeli taahhütlü olarak bildirilir. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeter sayının sağlanamaması halinde ikinci toplantının bir hafta sonra aynı gün, aynı yer ve saatte yapılacağı belirtilir. Önemli bir sebebin çıkması halinde, her blokta bulunan Blok Kat Malikleri Kurulunda seçilen blok yöneticileri ve site denetçisinin istemesi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az on beş gün önce bütün kurul üyelerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla, her zaman toplanabilir.
d) Toplantı Usulü Ve Yeter Sayısı:
Daha evvel bildirilen toplantı vakti geldiğinde toplantıya katılanlar arasından toplantıyı yönetmek üzere bir başkan
ve alınan kararları yazmak üzere bir kâtip seçilir. Toplantı düzenini başkan sağlar. Yazılan tutanak toplantıya katılanlarca imzalanır. Toplantılarda, yalnız toplantının gündemindeki yazılı maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıdaki mevcut üyelerin 1/ 3?ünün yazılı talebi ile başka hususlarda gündeme alınarak görüşülebilir. SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, oy çokluğu ile karar verir. Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa, ikinci toplantıda yeter sayı aranmaksızın toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir. Mazereti sebebi ile toplantıya gelemeyen yazılı vekâlet vermek sureti ile kendisini temsil ettirebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu?nda yeter sayı için ayrıca konulmuş olan hükümler saklıdır.
( Kat Mülkiyet Kanunu Madde 24, 28, 32, 34, 42, 44, 45 )
Kurulda alınan kararlar, katip üye tarafından “SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Karar Defteri”ne yazılarak SİTE
Yöneticisine teslim edilir. Anılan defterin ihdası, yıllık olarak noter onayı ve muhafazası SİTE Yöneticisinin şahsi sorumluluğu altındadır ve değişen Yöneticiler arasında tutanakla teslim edilir.
e) Kararların Duyurulması :
Blok yöneticisi, SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararlarını bağımsız bölüm malikleriyle, bağımsız bölümden
yaralanan diğer hak sahiplerine duyurmak amacı ile blok giriş kapısı yanında görülecek bir yere çerçeve içerisinde asar.

MADDE – 25 : SiTE YÖNETiM KURULU

a) Seçimi:
SİTE Yönetim kurulu bir başkan ve 2 üye olmak üzere 3 kişi olarak , iki yıl süre için SİTE Toplu Yapı Temsilciler
Kurulunca kendi aralarından veya dışarıdan seçilir. Bu seçimin ilk turunda her üye için ayrı ayrı en az salt çoğunluk kadar oy sağlanamaz ise, mümkünse aynı gün yapılacak ikinci turda en çok oy alan seçilir.
b) Teşekkülü :
SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu, seçimi izleyen ilk toplantıda yönetim kurulunu seçerek göreve başlatır.
c) Görev, Yetki Ve Sorumlulukları :
SİTE?yi üçüncü kişiler önünde temsil eder ve kaide olarak vekilin haklarına sahiptir, avukatlık sözleşmesi yapabilir
veya vekil tayin edebilir. SİTE Yönetimi, SİTE ortak alanların bakımı, korunması ve işletilmesi ile ilgili konularda görevli, yetkili ve sorumludur. Özellikle;
i) Merkezi hizmetlerin görülüp sürdürülmesinde Blok yöneticilerinin ihtiyaç ve dileklerini göz önünde tutarak
çözümler üretir.
ii) SİTE Yönetimi, elde edilen gelir ve giderlerin hesabını vermek amacıyla tanzim edilecek bir raporu, kat maliklerinin bilgisine duyurur. Yönetim yaptığı giderleri belgeler ve bütün belgeleri gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyada
muhafaza eder.
iii) SİTE Blok Kat Malikleri Kurulu ve SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun sağlıklı teşekkülü için gerekli
organizasyonları yapar.
iv) İşletme projesinin hazırlar. Bu projede özellikle, SİTE?nin yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını, site yönetim
giderlerinden bu Yönetim Planına ve arsa payına göre bağımsız bölüm malikine düşecek muhtemel avans tutarının gösterir. İşletme Projesi ayrıca; aidat tahakkuk ve tahsilâtının sağlanmasına, muhasebe-sinin tutulmasına ilişkin her türlü büro hizmetlerini, ayrıca blok ortak alan ve site içinde bulunan tüm ortak alanların aydınlatılması, ısınma, periyodik temizlik gibi hizmetlerin bedelleriyle, kapıcı, bekçi, bahçıvan, otopark görevlisi vs. gibi görevlilere verilecek ücretleri, blok ortak tesislerinden; hidrofor, asansör, jeneratör vb. gibi tesislerin bakım, onarım ve işletme giderleri ile ortak diğer hizmetlerin (jeneratör işletme vb.) karşılanmasını kapsar.
v) Aidat ve avansları toplamak için değişik bankalarda yeteri kadar hesap açabilir.
vi) Bağımsız bölüm dışında kalan SİTE ortak kullanım alanlarının yerleşim planında öngörülen doğrultuda
kullanılmasına, yönetimine, bakım ve onarımına, işletilmesine yönelik her türlü giderlere ilişkin kararlar alır.
vii) Kullanılmayan kapıcı dairelerinin ve ortak alanda bulunup değerlendirilebilecek mekânları kiralayarak ortak
giderleri hafifletecek gelir elde edebilir.
viii) SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulunca karar alınması koşulu ile bağımsız bölümlere ait kiraları toplar.
ix) SİTE ortak kullanım alanlarında İmar Kanunu?na, İmar Planına ve Yapı Projelerine uyumsuz her türlü
gelişmeleri önler. Aykırılıkların giderilmesi için gerekli tüm müdahaleleri yapar.
x) SİTE alanı içinde bulunan tüm binaların önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu
denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadeli bakım – onarım planlarının yapılmasını ve işletme teknik hizmetlerinin yürütülmesini sağlar.
xi) SİTE alanı içerisinde sosyal barışı, huzuru, paylaşımı, birlikte yaşamayı kolay-laştırılacak etkinlikler
düzenlenmesine önderlik eder. Bu konuda SİTE sakinleriyle iletişim kurarak öncelikli tercihleri tespit edip etkinlikler
düzenlenmesi için projeler hazırlar.
xii) Ortak kullanıma ( varsa kamuya) açık alanların bakım, onarım ve temizliğinde ilgili idarelerle işbirliği kurarak
hizmet verir.
xiii) Bir standart oluşturmak amacıyla tutanak ve vekalet belgesi gibi kırtasiyeleri tek biçimde belirler ve dağıtır.
xv) SİTE?yi ilgilendiren tebligatları kabul eder.
xvi) Blok Kat Malikleri Kurulu kendi parselleriyle ilgili iyileştirmelere gerek görürlerse, Blok işletme projesini
onaylar.
xvii) Blok Kat Malikleri Kurulu?nca karar verilmişse ( işletme projesinde fasıl açılmışsa) blok yapıları ve tesisleri
sigorta ettirir.
xviii) İşletme projesinde belirtilmek kaydıyla ihtiyaç duyulan sayıda personeli istihdam eder.
xix) Blok Kat Malikleri Kurulu ile SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulunu olağan veya olağanüstü toplantıya
çağırır.
xx) SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulunun ve SİTE Yönetiminin aldığı kararlara uymayan, ortak giderleri ve
avansları ödemeyen bağımsız bölüm maliklerine karşı yönetici sıfatıyla davalar açar veya açtırır. Açılan davalarda taraf olur ve vekil (avukat) tayin edebilir.
xxi) Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından verilen diğer yetki ve görevleri yerine getirir.
d) SİTE Yönetimi; yükümlü bulunduğu ve işletme projesinde yer alan görevlerin yerine getirilmesini bir sözleşme ile gerçekveya tüzel kişilere Temsilciler Kurulunun da onayıyla bırakabilir.

MADDE – 26 : SiTE DENETiM KURULU

Blok deneticileri seçim tarihinden itibaren bir ay içinde iki yıl için Blok Denetçileri arasından veya dışarıdan 3 kat
malikini SİTE Denetim kurulu olarak seçer.
SİTE Denetim Kurulu kanunu yetkilerine dayanarak SİTE Yönetiminin hesap ve işlemlerini inceler. Site toplu yapı
temsilciler kurulunda aksine bir karar alınmadıkça site yönetiminin hesaplarını inceleyerek kurula sunar.

SİTE Denetim Kurulu zorunlu hallerde SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu?nu olağan üstü toplantıya çağırabilir.
SİTE Denetim Kurulu bütün karaları ile rapor özetlerini noterce onaylanmış “SİTE Denetim Karar Defterine” tarih
koyarak yazar ve altını imza ederler. Bu defter eski- yeni SİTE Denetçileri arasında tutanakla devir- teslim edilir.

MADDE – 27 : ÜCRETLER

SİTE Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı ve şartları, SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından karara bağlanır. Bir kişinin aynı zamanda hem Blok yöneticisi, hem de SİTE Yöneticisi olarak iki ücret birden alıp alamayacağı SİTE Toplu Yapı Temsilciler Kurulu tarafından ayrıca karara bağlanır.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞiTLi HÜKÜMLER


MADDE 28: YETKiLi MAHKEME

Bu Yönetim Planının ve Kat Mülkiyeti Kanunu?nun uygulanmasından doğacak tüm ihtilaflarda Pendik Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 29:RUHSAT PROJEDEKi HAVUZ VE SOSYAL TESiSLERE iLiiKiN DEĞiiiKLiKLER

Ruhsat projemizde işli bulunan 96m2 Havuzun 278m2 ye büyütmek ve çocuk havuzunun da aynı kodda inşa etmek
amacıyla, Havuz planlarının ve yerlerinin değiştirilmesine. Ruhsat projemizde işli bulunan Vaziyet planındaki Sosyal tesisin havuzu büyütmek, rüzgar koridorunu kapamak, havuz ve çocuk havuzunu aynı kodda inşa etmek, dolayısı ile daha kullanışlı kılmak amacıyla, Sosyal Tesisin mevcut yerinden Güney-doğuya kaydırılmasına ve yerine Çocuk Parkının alınmasına karar verilmiştir.

MADDE – 30 GEÇiCi YÖNETiM

Doğa – Ata Rezidans nin ekli vaziyet planında belirtilen ana taşınmaz kapsamındaki bütün yapılar (ortak yer yapı ve tesisler) tamamlanıp tüm yapıların iskan ruhsatları alınıncaya kadar iş bu yönetim planında Doğa –Ata Rezidans sitesinin yönetim kurulu için öngörülmüş bulunan tüm hak görev ve yetkiler ilk kat maliklerii tarafından Doğa Ata İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ne verilmiştir.
Doğa Ata İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş yönetim kurulu veya tayin edeceği kişiler ayni zamanda Doğa – Ata Rezidans
sitesinin geçici yönetim kuruludur. Geçici Yönetim Kurulu Doğa –Ata Rezidans in ekli vaziyet planında belirtilen komple inşaatın tamamlanıp bitirildiği tarihten itibaren en çok 1 ay sonra Ana taşınmaz kat malikleri kurulunu gündemini de belirterek toplantıya çağırır ve görevini seçilecek yeni yönetim kuruluna devreder. Ana taşınmazın en yüksek yönetim organı tüm bağımsız bölüm maliklerinden oluşan ana taşınmaz kat malikleri kuruludur.